Anunt concurs angajare - 1 post de electrician

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de execuţie din cadrul SRR, aprobat          prin OPDG nr.193/22.02.2019, http://www.srr.ro/regulament-15149, Societatea Română      de Radiodifuziune organizează, la sediul său din strada General  Berthelot nr. 60 - 64, concurs pentru ocuparea unui post de electrician la Departamentul Administrativ – Serviciul Întreținere și Exploatare Clădiri.

 

Etapele concursului:

Selecţia dosarelor – 21.03.2019; Proba scrisă – 26.03.2019; Proba practică –– 29.03.2019; Interviul – 03.04.2019.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Înscrierea candidaţilor, respectiv depunerea dosarului de concurs, se face la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane, cam.176, în perioada 05.03.2019 – 20.03.2019, în zilele lucrătoare, astfel:

-        de luni până joi, între orele 9,00-16.30;

-        vineri, între orele  9,00-14.00.

 

Tematică:Fenomene electrice. Curentul electric staționar.

 

Bibliografie: http://www.manualdefizica.ro/category/manuale-de-fizica/clasa-a-x-a.

 

Condiţii de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

I.1 Condiţiile generale de participare la concurs:

- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- să nu se afle într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

I.2 Condiţii specifice de participare la concurs:

1) natura și nivelul studiilor: minim 10 clase;

2) certificat de calificare profesională pentru meseria de electrician;

3) minim 3 ani experiență în funcția de electrician.

 

II Documentele necesare înscrierii la concurs:

Dosarul de concurs:

·     cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

·     copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

·     copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

·     copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi, eventual, dobândirea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

·     copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în funcția de electrician;

·     cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

·     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

·     curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.1021/2004; 

·     acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

·     declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

 

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare,  la telefon nr. 021.303.1112, de luni până joi, între orele 9.00 – 16.30 şi vineri între orele  9.00 - 14.00.

 

 

 

Manuela Dumitrescu,

Şef Serviciu

                                                        

 

    Adaugat: 5 Martie 2019
Actualizat: 5 Martie 2019