Anunț concurs angajare - 1 post de medic specialist

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de execuţie din cadrul SRR, aprobat prin OPDG nr.193/22.02.2019,http://www.srr.ro/regulament-15149, Societatea Română de Radiodifuziune organizează, la sediul său din strada General  Berthelot   nr. 60 - 64, concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist la Direcția Management Organizațional – Serviciul Situații de Urgență și Securitate și Sănătate în Muncă.

 

Etapele concursului:

Selecţia dosarelor – 05.04.2019; Proba scrisă – 10.04.2019; Interviul –15.04.2019.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Înscrierea candidaţilor, respectiv depunerea dosarului de concurs, se face la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane, cam.176, în perioada 21.03.2019 – 04.04.2019în zilele lucrătoare, astfel:

-        de luni până joi, între orele 9,00-16.30;

-        vineri, între orele  9,00-14.00.

 

Bibliografie:

Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Codul de conduită etică în SRR:   http://www.srr.ro/codul_de_conduita_etica_in_societatea_romana_de_radiodifuziune-14081

- Codul Muncii – Legea nr.53/2003 actualizată, cap. I art.175 – art.182, cap. III art. 186 – art. 191;

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătații în muncă;

- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

-  Legea nr. 418/18.10.2004, privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii;

-  Ordinul MS nr. 240/2004;

- Legea nr. 306/28.06.2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România;

-  Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România.

 

Condiţii de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

I.1 Condiţiile generale de participare la concurs:

- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- să nu se afle într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

I.2 Condiţii specifice de participare la concurs:

1) Facultatea de Medicină absolvită cu diplomă de licență;

2) certificat de medic specialist în specialitatea medicina muncii;

3) certificat de membru eliberat de Colegiul Național al Medicilor cu autorizație de liberă practică vizată la zi;

4) vechime în specialitate (medicina muncii) de minim 3 ani.

 

II Documentele necesare înscrierii la concurs:

Dosarul de concurs:

·     cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

·     copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

·     copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

·     copiile documentelor care atestănivelul studiilor şi, eventual, dobândirea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

·     copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitate;

·     cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

·     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

·     curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.1021/2004; 

·     acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

·     declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

 

Pentru cetăţenii români care au efectuat studiile superioare/universitare în străinătate, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile superioare/universitare în ţara de proveninţă, este necesară echivalarea/recunoaşterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condiţiile specifice de participare la concurs. Totodată, în condiţiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse şi legalizate.

 

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare,  la telefon nr. 021.303.1112, de luni până joi, între orele 9.00 – 16.30 şi vineri între orele  9.00 - 14.00.

 

 

Manuela Dumitrescu,

Şef Serviciu

     Adaugat: 21 Martie 2019
Actualizat: 21 Martie 2019