Anunt concurs extern - două (2) posturi de expert achiziţii publice la DE - Serviciul Achiziţii

A N U N Ţ 
 

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs extern de angajare pentru ocuparea a două (2) posturi de expert achiziţii publice la Direcţia Economică – Serviciul Achiziţii, în data de 04.05.2017, ora 12,00.

Condiţii de înscriere la concurs:
• Studii superioare.
Alte condiţii : 
• Adeverinţă sau certificat expert achiziţii publice.

Bibliografie:
• conform anexei.

Documente puse la dispoziţia candidatului:
• fişa postului.

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele :
• fişa de înscriere;
• diploma de studii (original şi copie);
• memoriu de activitate (6 exemplare);
• curriculum vitae (6 exemplare);
• adeverinţă medicală/fişa de aptitudine;
• certificat de cazier judiciar.

Concursul va consta din:
• Probă scrisă (conform bibliografiei);
• Interviu cu comisia de examinare.

Înscrierile se primesc la Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Servicii Centralizate - Serviciul Resurse Umane până la data de 03.05.2017, ora 13:00. Relaţii suplimentare la telefon: 021.303.11.12, pe site-ul www.radioromania.ro şi la avizier în strada Temişana.
 

Şef Serviciu Resurse Umane
Manuela Dumitrescu

 Anexă 


Bibliografie
 

concurs extern de angajare pentru ocuparea a două (2) posturi de expert achiziţii publice la Direcţia Economică – Serviciul Achiziţii din data de 04.05.2017

 

 

1. Legea nr. 41/1994 privind organizarea si funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare;

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare ;

4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (M.O. nr.390/23.05.2016);

5. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr.391/23.05.2016);

6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
(M.O. nr.392/23.05.2016);

7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestațiilor (M.O. nr.393/23.05.2016);

8. Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 


 

 

                      Adaugat: 12 Aprilie 2017
Actualizat: 12 Aprilie 2017