Anunt concurs extern un (1) post consilier juridic la Serviciul Juridic

A N U N Ţ

 

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs extern de angajare pentru ocuparea unui (1)post de consilier juridic la Serviciul Juridic, în ziua de 04.05.2017, ora 10,00.

Condiţii de înscriere la concurs:

Studii superioare juridice. Alte condiţii:– experienţă în specialitate juridică – minim 3 ani atestat expert achiziţii.

Bibliografie:

conform anexei.

 

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului.  

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele:

fişa de înscriere;

diploma de studii (copie şi original);

carnet de muncă/adeverinţă de vechime, pentru candidaţii din afara SRR (copie şi original);

memoriu de activitate (6 exemplare);

curriculum vitae (6 exemplare);

adeverinţă medicală/fişa de aptitudine;

certificat de cazier judiciar.             

Concursul va consta din:

Probă scrisă (conform bibliografiei); Interviu cu comisia de examinare.

Înscrierile se primesc la Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Servicii Centralizate - Serviciul  Resurse Umane până la data de 03.05.2017, ora 13:00. Informaţii suplimentare la telefon 021.303.1112, pe site-ul www.radioromania.roşi la avizier în strada Temişana.

Şef Serviciu Resurse Umane

Manuela Dumitrescu

 

 

Anexă

 

 

BIBLIOGRAFIE

                      concurs extern de angajare pentru ocuparea unui (1) post de

    consilier juridic la Serviciul Juridic, organizat în data de 04.05.2017, ora 10,00

 

1. Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.142/2013;

3. Regulamentul Intern al Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA   nr.169/2014;

4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Comitetelor Directoare ale Unităţilor Funcţionale Autonome, republicat, aprobat prin HCA nr.191/2015;

5. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.9/2010;

6. Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 privnd atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (M.O. nr.390/23.05.2016);

9. Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr.391/23.05.2016);

10. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (M.O. nr.392/23.05.2016);

11.Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materia de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M.O. nr.393/23.05.2016);

12. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordul-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

13.Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificările şi completările ulterioare; 14.Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil;

15. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 16.Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

18.Legea nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.Statulul profesiei de consilier juridic.

19. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;

20. Legea nr.8 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

 Adaugat: 12 Aprilie 2017
Actualizat: 12 Aprilie 2017