Anunţ selecţie Comitet Director

A N U N Ţ

 

Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea, organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concurs pentru selecţia:

A.) membrilor în comitetul director al societăţii, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial;

1 membru -în domeniul Editorial cu accent pe Cercetare/Strategie şi Dezvoltare;

1 membru- în domeniul Editorial cu accent pe Cultural şi New Media;

1 membru- în domeniul Editorial cu accent pe Studiourile teritoriale, programe şi proiecte editoriale speciale;

1 membru- în domeniul Organizaţional şi Resurse umane;

1 membru- în domeniul Comunicare şi Marketing.

B.) membrilor în comitetul director al Studioului teritorial Radio Bucureşti, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional;

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial.

C.) membrilor în comitetul director al Studioului teritorial Radio Cluj, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional;

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial;

1 membru- în domeniul Editorial – Emisiuni în limbi ale minorităţilor.

D.) membrilor în comitetul director al Studioului teritorial Radio Constanţa, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional;

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial;

1 membru- în domeniul Editorial – Emisiuni în limbi ale minorităţilor.

E.) membrilor în comitetul director al Studioului teritorial Radio Craiova, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional;

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial.

F.) membrilor în comitetul director al Studioului teritorial Radio Iaşi, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional;

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial;

1 membru- în domeniul Editorial – Emisiuni în limbi ale minorităţilor.

G.) membrilor în comitetul director al Studioului teritorial Radio Reşiţa, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional;

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial;

1 membru- în domeniul Editorial – Emisiuni în limbi ale minorităţilor.

H.) membrilor în comitetul director al Studioului teritorial Radio Târgu Mureş, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional;

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial;

1 membru- în domeniul Editorial – Emisiuni în limbi ale minorităţilor.

I.) membrilor în comitetul director al Studioului teritorial Radio Timişoara, astfel:

1 membru- în domeniul Tehnic, Investiţional;

1 membru- în domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial;

1 membru- în domeniul Editorial – Emisiuni în limbi ale minorităţilor.

Înscrierile se fac la sediul societăţii,  la camera nr.604 - secretariatul comisiei de concurs, în perioada 30.11.2011 – 19.12.2011, în zilele lucrătoare, astfel:

-          deluni până joi, între orele 8.00-16.30;

-          vineri între, orele  8.00-14.00.

Concursul se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selecţia membrilor comitetului director al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv a membrilor comitetelor directoare ale unităţilor funcţionale autonome,(http://srr.ro/files/CY1923/PDF%20DIVERSE/HotarareaConsiliuluideAdministratienr.62din19octombrie2011.pdf),  după cum urmează:

în perioada 20.12.2011 - 12.01.2012: etapa I - evaluarea proiectelor; în perioada 16.01.2012 - 23.01.2012: etapa a - II - a interviul.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs persoane care ocupă funcţii de execuţie în cadrul societăţii, persoane care se află în raporturi contractuale civile cu societatea, precum şi persoane care nu se află în raporturi contractuale cu societatea şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1)Condiţii generale:

a) nu au antecedente penale;

b nu se află în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetului  director al societăţiişi a comitetelor directoare ale unităţilor funcţionale autonome, republicat.

2)Condiţii specifice:

a) pentru domeniul Tehnic, Investiţional:

a.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în  domeniul ştiinţelor inginereşti;

a.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.

b) pentru domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial:

b.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în  domeniul ştiintelor economice;

b.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.

c) pentru domeniul Editorial:

c.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

c.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

d) pentru domeniul Organizaţional şi Resurse umane:

d.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

e) pentru domeniul Comunicare şi Marketing:

e.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

e.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

II. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

a. Mapa de concurs:

1.      fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

2.      copie după actul de identitate sau, după caz,orice document care atestă identitatea, potrivit legii;

3.      copiile documentelor care atestăstudiile absolvite;

4.      copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe, memoriu de activitate sau alte documente careatestă experienţa în domeniul pentru care candidează sau experienţa în domeniul în care a efectuat studiile;

5.      cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

6.      certificat medical/adeverinţă medicală care atestă  starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lunăanterior derulării concursului;

7.      curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;

8.      memoriu de activitate semnat;

9.      declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile de incompatibilitate, respectiv că înţelege să renunţe la orice stare de incompatibilitate până la data numirii în comitetul director al societăţii, respectiv în comitetele directoare ale unităţilor funcţionale autonome, în situaţia în care este declarat câştigător în cadrul concursului.

Copiile după actele din mapa de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

b. Proiectul în baza căruia se face evaluarea va fi întocmit şi structurat conform cerinţelor speciale, tematicii şi bibliografiei aprobate prin Decizia nr. 33/2011 a Consiliului de Administraţie al societăţii. Proiectul se depune într-un plic sigilat, în format electronic (CD/DVD) şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, fără semnătură.Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, comitetul director şi domeniul pentru care candidează.

Anunţul se comunică public la avizierele societăţii,pe site-ul www.radioromania.ro şi în extras în mass-media. Condiţiile de participare la concurs, cerinţele speciale, tematica şi bibliografia se afişează pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri angajare.  

Informaţii suplimentare privind mapa de concurs pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de concurs:

- la telefon nr.  021.3031813 şi nr.  021.3031112, de luni până joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele  8.00-14.00.

- e-mail: alina.ciorpan@radioromania.ro, e-mail:cristina.oarza@radioromania.ro.Adaugat: 30 Noiembrie 2011
Actualizat: 30 Noiembrie 2011